Regulamin

1. Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską;

b) operatora skrytek pocztowych (paczkomat).

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

10. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Użytkownika.

11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

13. Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy pod adresem www.koszyknatury.pl, korzystający z funkcjonalności i zasobów sklepu w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy Sprzedaży.

14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.koszyknatury.pl .

15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

17. Usługodawca - oznacza MARI Dorota Bielecka 05-870 Błonie, ul. Solidarności 21a NIP: 796-003-42-14 Regon: 005109256 , będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

18. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem koszyknatury.pl .

19. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Towar).

 

2. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa i reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.koszyknatury.pl oraz zawartych za jego pośrednictwem umów kupna - sprzedaży.

2. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta oraz Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty klikając w formularzu zamówienia przycisk "KUPUJĘ I PŁACĘ".

4. Rejestracja w Sklepie jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.

5. Sklep internetowy, działający pod adresem www.koszyknatury.pl, prowadzony jest przez firmę:

MARI Dorota Bielecka
05-870 Błonie, ul. Solidarności 21a
NIP: 7751147931
REGON: 611016732

6. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

7. Użytkownika Serwisu obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także przepisów obowiązującego prawa.


3.Towary

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie pod adresem www.koszyknatury.pl są nowe, wolne od wad i pochodzą z legalnych źródeł.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym wykorzystywaniem Towarów. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Towarów zakupionych u Sprzedawcy.

3. Towary na indywidualne życzenie: kosze i zestawy upominkowe, a także Towary przecenione (promocje) nie podlegają zwrotowi.

4. Niektóre Towary takie jak oleje i masła na skutek wyższej lub niskiej temperaturze mogą podczas transportu zmieniać stan skupienia, może pojawiać się w nich osad, zmętnienie lub stałe cząstki. Wszystkie te procesy są odwracalne i naturalne. Nie wpływa to jednak na jakość produktów a zmiany stanu skupienia nie stanowią wad.

5. W sporadycznych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość braku Towaru . O niedostępności produktu objętego zamówieniem Klient informowany jest niezwłocznie telefonicznie i/lub malem.

 

4. Ceny

1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich (PLN).

2. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Rabaty i promocje sklepu pod adresem www.koszyknatury.pl nie łączą się.

 

5. Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.

4. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawda. Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego.

5. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Więcej na stronie "Polityka prywatności".

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

7. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.


6. Zamówienia

1. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone telefonicznie nie będą realizowane.

2. Firma MARI nie jest płatnikiem VAT, potwierdza dokonanie zakupu paragonem lub na życzenie klienta rachunkiem.

3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez sklep internetowy www.koszyknatury.pl jest rejestracja na stronie sklepu i prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu (podanie przez Klienta prawidłowych i aktualnych danych takich jak: imię i nazwisko, pełny adres, nr telefonu, adres e-mail).

4. Wszystkie dane Klienta podawane przy rejestracji, logowaniu czy wypełnianiu formularza są tylko i wyłącznie wykorzystywane przez sklep pod adresem www.koszyknatury.pl do procesu realizacji zamówienia.

5. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
• zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia
• wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu
• wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży
• oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma ze sklepu maila z informacjami o zamówieniu. Klient ma obowiązek dokonać zapłaty za złożone zamówienie.

7. Brak przedpłaty należności za zamówienie w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia powoduje wygaśnięcie rezerwacji zamówionych Towarów.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia (nie podania wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

9. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu tylko do momentu jego wysłania i powinien poinformować o tym Sprzedawcę mailowo: sklep@koszyknatury.pl.

11. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmowe lub w przypadku płatności przy odbiorze od momentu potwierdzenia zamówienia. Sklep www.kraiansoli.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia Dostawcy.

12. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów Dostawy.


7. Płatność i wysyłka

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelewem bankowym na konto mBank 45 1140 2004 0000 3102 7503 3692,
b) przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności "Przelewy24",
c) kartą,
d) gotówką za pobraniem.

2. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać numer zamówienia, natomiast w przypadku płatności za pobraniem należy potwierdzić zamówienie klikając w link otrzymany na adres elektroniczny podany podczas zamówienia.

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.>

4. Wysyłki zmówionych Towarów są dokonywane od poniedziałku do piątku w ciągu 1-2 dni od zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy lub w przypadku płatności za pobraniem potwierdzenia zamówienia.

5. Za datę dokonania wpłaty uznajemy datę fizycznego zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem Kuriera Inpost lub Paczkomatów Inpost.

7. Koszt Dostawy ponosi Klient jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 199 PLN. W takim przypadku koszty przesyłki zawsze są podane w trakcie realizacji zamówienia.

8. Koszt Dostawy ponosi Sprzedawca jeżeli wartość zamówienia przekracza 199 PLN i jednocześnie Klient dokonał przedpłaty za zamówienie.

9. Sprzedawca nie ma żadnego wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za terminowość dostaw towaru realizowanych poprzez Dostawcę.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie mechaniczne towaru przez Dostawcę.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie towaru w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne lub Klient nie odbierze awizowanej paczki. Ponowne wysłanie przez Sprzedawcę zamówionego Towaru jest możliwe po pokryciu przez Klienta kosztów związanych ze zwrotem paczki i ponownym jej wysłaniem (koszt przesyłki x2).

12. Klient podający jako adres dostawy adres firmowy, robi to na własną odpowiedzialność. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie paczki w przypadku odbioru jej przez osoby trzecie (współpracownik, ochroniarz itp.). Przy braku możliwości awizacji, paczka zostanie zwrócona do nadawcy. Ponowne wysłanie przez Sprzedającego zamówionego towaru jest możliwe po pokryciu przez Klienta kosztów związanych ze zwrotem paczki i ponownym jej wysłaniem (koszt przesyłki x2).

13. Termin Dostawy jest też uzależniony od dostępności towaru na magazynie oraz współpracy telefonicznej i mailowej Klienta ze Sprzedającą.

14.Wszystkie Towary pakowane są w pudełka kartonowe i odpowiednio zabezpieczone.

15. Przy odbiorze paczki Klient ma prawo sprawdzić w obecności Dostawcy, czy Towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp. należy w obecności Dostawcy spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez Dostawcę).

16. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

 

8. Newsletter

1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter, zostaje zawarta w momencie wypełnienia formularza pozwalającego subskrybować Newsletter - z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem "Zapisz mnie".

2. Wiadomości w ramach Newslettera będą przesyłane na adres e-mail podany w formularzu.

3. W przypadku, gdy umowę o świadczenie usługi Newsletter zawiera Użytkownik, który ma już lub zakłada Konto w Serwisie, do zawarcia umowy, zamiast procedury wskazanej w pkt 8.1-2powyżej, wystarczające jest potwierdzenie , iż Użytkownik chce otrzymywać Newsletter na adres e-mail podany w trakcie rejestracji do Serwisu lub podanie w tym celu innego adresu e-mail.

4. Umowy o świadczenie usługi Newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.

5. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter, klikając na odpowiedni link znajdujący się u dołu każdego z przesłanych Newsletterów.

6. Usługodawca może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter i zaprzestać świadczenia usługi Newsletter w terminie 14 dni od dnia poinformowania o tym Użytkowników.

 

9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego Towaru Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny, wysyłając stosowne oświadczenie na piśmie na adres MARI Dorota Bielecka ul. Solidarności 21, 05-870 Błonie lub mailowo na adres: sklep@koszyknatury.pl.

2. Klient zobowiązuje się zwrócić na własny koszt towar w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym, bez zerwanych plomb, pierścieni gwarancyjnych, naklejek zabezpieczających, w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentem poświadczającym dokonany zakup (paragon) w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia na adres wskazany przez Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zobowiązuję się niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Klienta do zwrotu ceny towaru Klientowi wraz z kosztami wysyłki na wskazane konto bankowe przez Klienta, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

4. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

10. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przez Klienta przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności Dostawcy. W razie stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, należy zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany protokół szkody z właściwą datą i podpisami Klienta i Dostawcy.

2. W przypadku reklamacji z tytułu wad jakościowych i ilościowych towaru bądź otrzymania towaru innego niż zamówiony należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacje przedmiotu należy zgłosić droga mailową na adres: sklep@koszyknatury.pl, opisując problem i załączając zdjęcia. Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 7 dni.

3. Po otrzymaniu materiałów reklamacyjnych i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, w ciągu 5-10 dni Sprzedawca wysyła wartościowy towar Klientowi na własny koszt lub zwraca równowartość zamówienia wraz z kosztami Dostawy przelewem na konto Klienta.

4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.

5. Sprzedawca nie przyjmujemy reklamacji z tytułu naturalnego zużycia przedmiotu lub uszkodzeń spowodowanych przez złe użytkowanie produkt (przecięcia, porysowania, otarcia itp.)

6. Kolor, zapach i/lub konsystencja produktów wynikające z ich specyfiki nie są podstawą do reklamacji.

 

11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Usługodawca.

2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w celu wykonania Umowy sprzedaży jest Sprzedawca.

3. Dane Klientów są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.

7. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

9. Usługodawca przekazuje dane osobowe Klienta Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży.

10. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

11. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych, udostępnione zostały Klientowi pod adresem: https://koszyknatury.pl/content/6-polityka-prywatnosci .


12. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia, przeniesienia oraz do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

3. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być odtwarzana, kopiowana, przechowywana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.